Polityka prywatności i warunki

Opublikowano
listopad 17, 2023

Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej również “Polityką”, opisuje sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o Użytkownikach strony www.syzygy.pl/ (zwanej dalej “WWW”) i jej elementów oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników WWW. Serwis WWW przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, a jego celem jest utrzymywanie relacji biznesowych typu B2B.

Administrator danych osobowych 

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników WWW jest: Ars Thanea S.A. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000065391332, NIP: 5252391391, REGON 140938516, o kapitale zakładowym w wysokości 270 000,00 zł  wpłaconym w całości (dalej również jako “Administrator” lub “Spółka”). 

1.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail:  warsaw@syzygy.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych – informacje podstawowe 

2.1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “GDPR”). 

2.2. Użytkownik WWW podaje imię, nazwisko oraz adres e-mail na WWW w celu nawiązania kontaktu ze Spółką i utrzymywania relacji biznesowych z Użytkownikiem WWW. 

2.3. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich. Firma wykorzystuje dane wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami WWW. 

2.4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. 

2.5. Spółka nie przetwarza danych osobowych w celach, w których wymagana jest jednoznaczna zgoda, a zgoda taka nie została wcześniej udzielona. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez WWW za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. 

3.2. Administrator może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkownikom WWW oraz w ramach komunikacji promocyjno-reklamowej z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. 

3.3. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

3.4. Administrator podaje następujące podstawy prawne przetwarzania danych, w tym danych osobowych: 

 • a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. a) GDPR;
 • b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. b) GDPR;
 • c) w celach analitycznych i statystycznych, do analizy aktywności Użytkowników na Stronie, w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR;
 • d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. 

 

Inne cele przetwarzania danych osobowych 

4.1. Spółka przetwarza dane na potrzeby analiz wewnętrznych w celu zarządzania świadczonymi usługami, planowania ich rozwoju i promocji. Ponadto, dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa. 

4.2. Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesach automatycznego podejmowania decyzji. 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych 

5.1. Zbiór gromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Zbiór przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze przed dostępem zarówno zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe Użytkownika na potrzeby WWW, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora. Podstawą powierzenia przetwarzania danych osobowych jest stosowna umowa. 

5.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników WWW poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Udostępnianie danych osobowych 

6.1. Spółka dokłada szczególnej staranności w dbałości o ochronę danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Spółki. Podmioty te są odrębnymi administratorami danych osobowych, które przetwarzają dane we własnym imieniu. Są to m.in. firmy kurierskie i pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Czas trwania przetwarzania danych osobowych 

7.1. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi klienta (np. rozpatrywania reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

7.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie uzależniony od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania. 

7.3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i promocji własnych usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu wniesienia skargi przez oponenta. 

Przetwarzanie innych danych Użytkowników WWW 

8.1. Na stronie WWW i jej podstronach mogą być również gromadzone informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych o Użytkownikach odwiedzających WWW. 

Ochrona transmisji danych 

9.1. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – są przesyłane za pomocą szyfrowanego protokołu SSL. 

Prawa użytkowników w odniesieniu do danych osobowych 

10.1. Spółka wskazuje katalog praw w odniesieniu do danych osobowych: 

 • a) sprostowania (poprawienia danych);
 • b) usunięcia danych przetwarzanych bezzasadnie w sytuacjach, w których prawo to nie jest wyłączone;
 • c) ograniczenia przetwarzania danych;
 • d) dostępu do informacji o danych i samych danych;
 • e) przeniesienia danych do innego administratora;
 • f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do właściwego organu: https://uodo.gov.pl/.

 

Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych i innych aplikacji 

11.1. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania wiadomości newsletter lub przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli taka zgoda została wcześniej wyrażona przez Użytkownika. Stosowną wiadomość należy przesłać na adres e-mail: warsaw@syzygy.pl lub pocztą tradycyjną na ww. adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody spowoduje, że Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji o promocjach, nowych produktach i innych atrakcyjnych ofertach dedykowanych dla naszych Klientów od momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o cofnięciu zgody. 

11.2. Dalsze przetwarzanie danych Użytkownika może nastąpić z następujących powodów: 

 • a) spełnienie wymaganego okresu przechowywania danych w związku z przepisami prawa handlowego i podatkowego;
 • b) przechowywanie dowodów w zakresie ograniczeń prawnych.

 

11.3. Indywidualne zgłoszenia dotyczące praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować: 

 • a) pisemnie na adres siedziby Administratora;
 • b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsaw@syzygy.pl.

 

11.4. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym ich wykorzystywania i ochrony, a także o prawach Użytkownika i warunkach korzystania z nich, dostępne będą w siedzibie usługodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsaw@syzygy.pl. 

11.5. Administrator nie deklaruje formalnego obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

11.6. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pliki cookies “ciasteczka” 

12.1. WWW używa plików “cookies”. Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas korzystania ze stron internetowych. Cookies przechowują informacje takie jak ustawienia językowe, czas, jaki dany użytkownik spędza na stronie lub informacje na niej zawarte. Dzięki temu Spółka unika ponownego wprowadzania wszystkich niezbędnych danych przy następnej wizycie na WWW. 

Spółka wykorzystuje tzw. “pliki sesyjne” lub “sesyjne pliki cookie”, które w zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika, zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.  

Spółka korzysta również z plików, które są wykorzystywane bezpośrednio po zakończeniu sesji (“trans-session cookies”). Pliki te są wykorzystywane w szczególności w celu uczynienia usług Spółki bardziej przyjaznymi dla użytkownika i bardziej efektywnymi. W związku z tym możliwe jest, że Firma może dostarczać informacje dostosowane dokładnie do zainteresowań Użytkownika na stronie, którą Użytkownik aktualnie przegląda. 

Spółka wykorzystuje też pliki cookies stron trzecich (“third party cookies”) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy. 

Pliki cookies używane przez WWW można podzielić na następujące kategorie:  

 • a)  Niezbędne – Niezbędne pliki cookies obejmują ściśle niezbędne pliki cookies, których używamy do funkcjonowania WWW, które pomagają w działaniu i projektowaniu WWW. Ulepszają one jej funkcjonalność, a także umożliwiają jej personalizację. Niezbędne pliki cookies są ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Użytkownika działania, tj. żądania świadczenia usług, w tym ustawienia preferencji Użytkownika dotyczących prywatności, czy też wypełnienie formularzy (np. formularza kontaktowego). Zgoda Użytkownika nie jest wymagana na działanie niezbędnych plików
 • b) Funkcjonalne – Funkcjonalne pliki cookies pomagają nam zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia strony, czy też pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania z WWW. Pliki te zapamiętują preferencje Użytkownika i ułatwiają funkcjonowanie portalu przy kolejnych odwiedzinach. Użutkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików Należy tu pamiętać, że jeżeli Użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie, to niektóre części WWW mogą nie działać poprawnie. 
 • c) Analityczne – Analityczne pliki cookies pomagają badać statystyki dotyczące ruchu na WWW oraz sprawdzać źródła tego ruchu. Ponadto, umożliwiają uzyskanie informacji, które zakładki strony są najbardziej popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po WWW. Pliki te mają na celu poprawienie komfortu korzystania z portalu. Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest zgoda Użytkownika. 
 • d) Wydajnościowe – Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających. Na działanie wydajnościowych plików cookies niezbędna jest zgoda. 
 • e) Reklamowe – Reklamowe pliki cooki umożliwiają profilowanie wyświetlanych reklam stosownie do preferencji Użytkownika w zakresie wyboru usług/materiałów, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym zachowania Użytkownika w trakcie korzystania z WWW. Na działanie reklamowych plików cookies niezbędna jest zgoda. 
 • f) Inne Inne pliki cookie bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii. Działają jedynie za zgodą Użytkownika.

Ma to na celu jedynie dostosowanie usług do potrzeb Użytkownika i optymalne ułatwienie korzystania z sieci. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookies, nie zezwalając na ich przetwarzanie w swojej przeglądarce internetowej. Jak to zrobić, Użytkownik może dowiedzieć się szczegółowo, czytając instrukcję producenta przeglądarki. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, które są przechowywane na jego urządzeniu końcowym. Spółka podkreśla, że bez plików cookies strony WWW mogą być dostępne tylko częściowo. 

 

12.2. Narzędzia wykorzystujące pliki cookies przeznaczone do optymalizacji witryny internetowej 

12.2.1. Google – Spółka korzysta z produktów i funkcji udostępnianych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”): 

a) Google Tag Manager

Strona WWW korzysta z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC, które to narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony. Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych poniżej. 

b) Google Analytics

W witrynie WWW dostępny jest tryb pracy “Universal Analytics”. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach dzięki pseudoanonimowemu identyfikatorowi, a tym samym analizowanie aktywności Użytkownika na różnych urządzeniach. 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze, które pomagają operatorowi strony internetowej analizować sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z jego strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie w związku z korzystaniem z Witryny są zazwyczaj przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. 

Jeśli jednak na stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google najpierw zredukuje / zmniejszy adres IP Użytkownika na terenie wszystkich państw członkowskich UE lub innych państw lub krajów objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwery Google w USA, a dopiero potem zostanie skrócony. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://policies.google.com/?hl=en. 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jeśli Użytkownik wybierze takie ustawienia, korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu może okazać się niemożliwe. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z Witryny (w tym adresu IP Użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu danych w przyszłości, gdy Użytkownik odwiedza witrynę. Aby uniemożliwić zbieranie danych przez Universal Analytics na kilku urządzeniach, Użytkownik musi zainstalować system opt-out na wszystkich urządzeniach. Po kliknięciu udostępnionego pliku cookie opt-out zostanie zainstalowany następujący element: Wyłącz Google Analytics. 

 

12.2.2. HotJar – Strona WWW korzysta z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkownika oraz optymalizować stronę pod kątem doświadczeń Użytkownika związanych z korzystaniem z niej. Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego stronę WWW i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie WWW, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar Administrator nie ma dostępu do informacji, które pozwalają na identyfikację Użytkownika, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych.  

W celu korzystania z Hotjar Administrator zaimplementował w kodzie strony WWW specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani strona WWW nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji Użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar jego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat korzystania ze strony WWW oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar poprzez informacje na stronie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 

 

12.2.3. Leedfeader.com – Strona WWW korzysta z narzędzia Leedfeader, które gromadzi dane behawioralne osób odwiedzających stronę www, w tym przeglądane strony, źródło odwiedzin i czas spędzony na stronie, w celu wzbogacania bazy kontaktowej Administratora. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Leadfeeder dostępne są pod linkiem: http://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/. 

 

12.2.4. Mailchimp – Amidnistrator do rozsyłania newsletterów korzysta z usług MailChimp. Operatorem usługi jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Usługa ta pozwala między innymi na organizację wysyłki newsletterów oraz jej analizę. Dane podawane przez Użytkownika w związku z newsletterem (np. adres e-mail), są zapisywane na serwerach MailChimp w USA. 

MailChimp posiada certyfikację “EU-US-Privacy-Shield”. “Privacy-Shield” to porozumienie między Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA. 

Za pomocą MailChimp Administrator może analizować kampanie newsletterowe. Po otwarciu przez Użytkownika e-maila wysłanego przy użyciu MailChimp, plik zawarty w e-mailu (tzw. Web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy dana wiadomość z newsletterem została otwarta i ewentualnie jakie linki zostały kliknięte. Ponadto zapisywane są informacje techniczne (np. czas wizyty, adres IP, typ przeglądarki oraz system operacyjny). Informacji tych nie da się przyporządkować do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do statystycznych analiz kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać w przyszłości do lepszego dopasowania newslettera do zainteresowań odbiorców. 

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na analizę przez MailChimp, powinien wyłączyć subskrypcję newslettera. Służy do tego specjalny link umieszczany w każdym newsletterze. Ponadto subskrypcję newslettera można wyłączyć również bezpośrednio na stronie internetowej. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W każdej chwili zgodę można odwołać wyłączając subskrypcję newslettera. Odwołanie nie narusza legalności wykonanych dotychczas procesów przetwarzania danych. 

Dane przekazywane przez Użytkownika w związku z usługą newslettera są przechowywane przez Administratora do momentu wypisania z newslettera i po wyłączeniu subskrypcji newslettera zostają usunięte z serwerów MailChimp. 

Więcej informacji na temat polityki prywatności MailChimp są dostępne pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

12.2.5. HubSpot – Strona WWW korzysta z HubSpot, narzędzia dostarczonego przez HubSpot, Inc, HubSpot Ireland Limited. Używamy narzędzia HubSpot do działań marketingowych online, zarządzania kontaktami (np. segmentacja użytkowników & CRM), landing pages i formularza kontaktowego. HubSpot to narzędzie do automatyzacji marketingu wykorzystywane do hostingu, marketingu mailowego i marketingu w mediach społecznościowych. Narzędzie to śledzi i raportuje aktywność internetową. HubSpot wykorzystuje następujące dane zebrane w celu śledzenia i monitorowania korzystania z usługi: 

 • w formie zanonimizowanej: informacje o przeglądarce, dane demograficzne, rodzaj sprzętu/oprogramowania, wywołania strony, obsługiwane obszary 
 • w formie pseudonimizowanej: adres IP, dane dotyczące lokalizacji, dane dotyczące strumienia kliknięć 
 • w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko oraz osobiste dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), nazwa firmy, zainteresowania treścią, interakcje internetowe, pobrane materiały. 

Jeżeli i o ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, podstawą prawną korzystania z usług Hubspot jest art. 6 ust. 1 (f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z tej usługi jest optymalizacja naszych działań marketingowych i poprawa jakości usług na stronie internetowej.
Więcej informacji na temat działań dotyczących ochrony danych osobowych firmy HubSpot można znaleźć na stronie internetowej HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

12.3 Interakcje poprzez nasze profile w mediach społecznościowych 

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych, jak Facebook, LinkedIn, Instagram, Vimeo, YouTube. W związku z tym możemy przetwarzać dane, które pozostawiasz, odwiedzając nasze profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane otrzymujemy od Użytkownika, gdy zaczynasz obserwować nasze profile lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcje. Dane te przetwarzamy w celu: umożliwienia aktywności na naszych profilach,  udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do nas poprzez portale społecznościowe, promowanie różnego rodzaju wydarzeń i usług Administratora za pomocą postów, które umieszczamy w mediach społecznościowych,  w celach statystycznych i analitycznych.  

Pamiętaj, że media społecznościowe gromadzą samodzielnie dane osobowe (w związku z tworzonymi w nich profilami użytkowników), dlatego powinieneś zapoznać się z polityką prywatności każdego portalu, na którym tworzysz konto użytkownika. Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na promowaniu własnej marki i świadczonych usług 

13. Data złożenia wniosku

Polityka jest aktualna na dzień 17 listopada 2023 r.

Na tej stronie