Polityka prywatności

Opublikowano
wrzesień 15, 2021

Polityka prywatności i warunki

Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej również “Polityką”, opisuje sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o Użytkownikach strony www.syzygy.pl/ (zwanej dalej “WWW”) i jej elementów oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników WWW. Serwis WWW przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, a jego celem jest utrzymywanie relacji biznesowych typu B2B.

Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników WWW jest: Ars Thanea S.A. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000065391332, NIP: 5252391391, REGON 140938516, o kapitale zakładowym w wysokości 9 000 000,00 zł 00 wpłaconym w całości (dalej również jako “Administrator” lub “Spółka”).

1.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail:  warsaw@syzygy.pl.

Przetwarzanie danych osobowych – informacje podstawowe

2.1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “GDPR”).

2.2. Użytkownik WWW podaje adres e-mail na WWW w celu nawiązania kontaktu ze Spółką i utrzymywania relacji biznesowych z Użytkownikiem WWW.

2.3. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich. Firma wykorzystuje dane wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami WWW.

2.4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

2.5. Spółka nie przetwarza danych osobowych w celach, w których wymagana jest jednoznaczna zgoda, a zgoda taka nie została wcześniej udzielona.

Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez WWW za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

3.2. Administrator może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkownikom WWW oraz w ramach komunikacji z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

3.3. Dane osobowe są wykorzystywane w celu zawarcia, wykonania i ewentualnej zmiany umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym świadczenia usług, rozpatrywania skarg, zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania oraz zarządzania roszczeniami.

3.4. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

3.5. Administrator podaje następujące podstawy prawne przetwarzania danych, w tym danych osobowych:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. a) GDPR);
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. b) GDPR);
c) w celach analitycznych i statystycznych, do analizy aktywności Użytkowników na Stronie, w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR);
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

Inne cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Spółka przetwarza dane na potrzeby analiz wewnętrznych w celu zarządzania świadczonymi usługami oraz planowania ich rozwoju. Ponadto, dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa.

4.2. Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesach automatycznego podejmowania decyzji.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

5.1. Zbiór gromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Zbiór przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze przed dostępem zarówno zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe Użytkownika na potrzeby WWW, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora. Podstawą powierzenia przetwarzania danych osobowych jest stosowna umowa.

5.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników WWW poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Udostępnianie danych osobowych

6.1. Spółka dokłada szczególnej staranności w dbałości o ochronę danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Spółki. Podmioty te są odrębnymi administratorami danych osobowych, które przetwarzają dane we własnym imieniu. Są to m.in. firmy kurierskie i pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czas trwania przetwarzania danych osobowych

7.1. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi klienta (np. rozpatrywania reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

7.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie uzależniony od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania.

7.3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i promocji własnych usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu wniesienia skargi przez oponenta.

Przetwarzanie innych danych Użytkowników WWW

8.1. Na stronie WWW i jej podstronach mogą być również gromadzone informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych o Użytkownikach odwiedzających WWW.

Ochrona transmisji danych

9.1. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – są przesyłane za pomocą szyfrowanego protokołu SSL.

Prawa użytkowników w odniesieniu do danych osobowych

10.1. Spółka wskazuje katalog praw w odniesieniu do danych osobowych:

a) sprostowania (poprawienia danych);
b) usunięcia danych przetwarzanych bezzasadnie w sytuacjach, w których prawo to nie jest wyłączone;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) dostępu do informacji o danych i samych danych;
e) przeniesienia danych do innego administratora;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do właściwego organu: https://uodo.gov.pl/.

Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych i innych aplikacji

11.1. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania wiadomości newsletter lub przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli taka zgoda została wcześniej wyrażona przez Użytkownika. Stosowną wiadomość należy przesłać na adres e-mail: warsaw@syzygy.pl lub pocztą tradycyjną na ww. adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody spowoduje, że Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji o promocjach, nowych produktach i innych atrakcyjnych ofertach dedykowanych dla naszych Klientów od momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o cofnięciu zgody.

11.2. Dalsze przetwarzanie danych Użytkownika może nastąpić z następujących powodów:

a) spełnienie wymaganego okresu przechowywania danych w związku z przepisami prawa handlowego i podatkowego;
b) przechowywanie dowodów w zakresie ograniczeń prawnych.

11.3. Indywidualne zgłoszenia dotyczące praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować:

a) pisemnie na adres siedziby Administratora;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsaw@syzygy.pl.

11.4. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym ich wykorzystywania i ochrony, a także o prawach Użytkownika i warunkach korzystania z nich, dostępne będą w siedzibie usługodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsaw@syzygy.pl.

11.5. Administrator nie deklaruje formalnego obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11.6. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies “ciasteczka”

12.1. WWW używa plików “cookies”. Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas korzystania ze stron internetowych. Cookies przechowują informacje takie jak ustawienia językowe, czas, jaki dany użytkownik spędza na stronie lub informacje na niej zawarte. Dzięki temu Spółka unika ponownego wprowadzania wszystkich niezbędnych danych przy następnej wizycie na WWW.

Spółka wykorzystuje tzw. “pliki sesyjne” lub “sesyjne pliki cookie”, które w zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika, zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Spółka korzysta również z plików, które są wykorzystywane bezpośrednio po zakończeniu sesji (“trans-session cookies”). Pliki te są wykorzystywane w szczególności w celu uczynienia usług Spółki bardziej przyjaznymi dla użytkownika i bardziej efektywnymi. W związku z tym możliwe jest, że Firma może dostarczać informacje dostosowane dokładnie do zainteresowań Użytkownika na stronie, którą Użytkownik aktualnie przegląda.

Ma to na celu jedynie dostosowanie usług do potrzeb Użytkownika i optymalne ułatwienie korzystania z sieci. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookies, nie zezwalając na ich przetwarzanie w swojej przeglądarce internetowej. Jak to zrobić, Użytkownik może dowiedzieć się szczegółowo, czytając instrukcję producenta przeglądarki. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, które są przechowywane na jego urządzeniu końcowym. Spółka podkreśla, że bez plików cookies strony WWW mogą być dostępne tylko częściowo.

12.2. Narzędzia przeznaczone do optymalizacji witryny internetowej

Firma korzysta z produktów i funkcji udostępnianych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”):

a) Google Tag Manager

This tool does not collect personal data in itself. It supports and manages WWW tags. Tags are small elements of code that measure the traffic and behavior of Users on the WWW, as well as check the impact of online advertising, they can also test and optimize WWW. For more information about Google Tag Manager, please visit: https://www.google.com/intl/de/ tagmanager / use-policy.html.

b) Google Analytics

W witrynie WWW dostępny jest tryb pracy “Universal Analytics”. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach dzięki pseudoanonimowemu identyfikatorowi, a tym samym analizowanie aktywności Użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze, które pomagają operatorowi strony internetowej analizować sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z jego strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie w związku z korzystaniem z Witryny są zazwyczaj przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli jednak na stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google najpierw zredukuje / zmniejszy adres IP Użytkownika na terenie wszystkich państw członkowskich UE lub innych państw lub krajów objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwery Google w USA, a dopiero potem zostanie skrócony. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://policies.google.com/?hl=en.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jeśli Użytkownik wybierze takie ustawienia, korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu może okazać się niemożliwe. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z Witryny (w tym adresu IP Użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu danych w przyszłości, gdy Użytkownik odwiedza witrynę. Aby uniemożliwić zbieranie danych przez Universal Analytics na kilku urządzeniach, Użytkownik musi zainstalować system opt-out na wszystkich urządzeniach. Po kliknięciu udostępnionego pliku cookie opt-out zostanie zainstalowany następujący element: Wyłącz Google Analytics.

12.3. Integracja usług i treści stron trzecich

Firma zintegrowała w Witrynie treści stron internetowych osób trzecich (np. wideo z YouTube, wideo z Vimeo, Google Maps, mailchimp.com, leadfeeder.com). Przyjmuje się, że dostawcy tych treści (w związku z tym nazywani są osobami trzecimi) korzystają z adresu IP Użytkownika. Nie mogą oni wysyłać treści do przeglądarki Użytkownika bez otrzymania adresu IP. Dlatego też adres IP jest niezbędny do prezentacji treści. Firma korzysta wyłącznie z treści pochodzących od dostawców, którzy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Firma nie ma jednak kontroli nad tym, czy osoby trzecie przechowują adresy IP w celach statystycznych. Spółka poinformuje Użytkowników, w jakim zakresie, jeśli tylko Spółka będzie o tym wiedzieć.

13. Data złożenia wniosku

Polityka jest aktualna na dzień 16 stycznia 2019 r.

On this page