Blog

Subkręgi. Jak zmienia się struktura SYZYGY Warsaw?

Opublikowano
Warszawa, styczeń 25, 2023

Nie bez powodu metaforą organizacji w Turkusie jest żywy organizm. SYZYGY Warsaw stale się rozwija i zmienia, co znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w naszej strukturze. Role są tworzone i zmieniane bardzo płynnie. To samo tyczy się zespołów.

Kręgi - Struktura SYZYGY Warsaw

Dlaczego stworzyliśmy subkręgi?

Chcieliśmy jeszcze widoczniej zwizualizować specjalizację określonych grup ról dla bardziej optymalnego zarządzania swoim czasem w realizacji zadań, związanych ze specyficznymi priorytetami danej grupy.

Jak przebiega proces podziału zespołu?

  • W przypadku zespołu produktowego pracującego dla jednego klienta, podział taki może przebiegać zgodnie z rodzajem projektu realizowanego dla niego. Jeden zespół zajmuje się utrzymaniem bieżącej wersji aplikacji, a drugi – koncentruje się na rozwijaniu nowych funkcjonalności.
  • Powodem podziału może być także odrębny budżet i związany z nim model rozliczeń. Klient wciąż jest ten sam, ale różnią się interesariusze reprezentujący klienta z którymi współpracują na co dzień zespoły.

Kto jest odpowiedzialny za ten proces?

  • O przypisaniu/odpięciu osoby do/z roli (rola to też zespół) na podstawie potrzeb wynikających z zaprojektowanej struktury oraz wyniku przeprowadzonego refinementu, decyduje Roles Master. To także ta rola, w porozumieniu z zespołem, dokonuje jego podziału, najczęściej podczas tzw. refinementu.
  • Roles Master to rola odpowiedzialna za projektowanie struktury zespołu, dbając o najlepsze dopasowanie osób do ról względem aktualnych potrzeb i możliwości.
  • Refinement ról jest narzędziem służącym nam z jednej strony utrzymaniu w aktualności ról, a z drugiej – ocenie rozwoju poziomu zaawansowania w ramach stworzonych w organizacji grup kompetencji. Przybiera ona formę cyklicznego spotkania które zasadniczo odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Role – raz jeszcze

  • Odpowiedzialności ról odzwierciedlają zainteresowania, talenty i potrzeby organizacji
  • Odpowiedzialności ról zmieniają się często, kiedy zachodzi zmiana w sposobie jej wykonywania (gdy w ramach roli zaczynamy np. prowadzić dokumentację należy uwzględnić to w odpowiedzialnościach)
  • Definicje ról wynikają ze stanu obecnego (teraźniejszych potrzeb) a nie potencjalnych przyszłych zdarzeń
  • Role nie determinują stałego poziomu seniority (w jednym obszarze jestem nauczycielem, w innym obszarze jestem uczniem; to reguluje ego i relacje interpersonalne)

 

Stale pracujemy ze strukturą i zmieniamy ją według potrzeb, dbając przy tym o naszą efektywność i transparentność prowadzonych przez siebie działań. Jak pisze Frederic Laloux w „Pracować inaczej”: Zmiana w naturze wydarza się wszędzie i nieustannie za pomocą samoorganizującego się impulsu, który pochodzi z każdej komórki i każdej części organizmu, bez potrzeby centralnego zarządzania i kontroli wydającej rozkazy.”, tak my podążamy tym śladem.

W SYZYGY pełnię m.in. rolę Technology Culture Guide i Roles Architect
Autor Marcin Stasiak
Full-Stack Developer
Na tej stronie